تشویقات و جرائم مالیاتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.60 (تعداد رای 5)

ماده 189: اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (5%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده مزایای مقرر ماده (190) این قانون عنوان جایزه خوش حسابی محل وصولیهای جاری پرداخت یا حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مربوط پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل سررسید مقرر این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (5/2%) مالیات ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه مورد مؤدیانی که مکلف تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت مبلغ مندرج اظهارنامه تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت ما الاختلاف تاریخ مطالبه و مورد مؤدیانی که تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
تبصره 1– مؤدیانی که تکالیف قانونی خود راجع تسلیم موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند موارد مذکور ماده (239) این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر این قانون معاف خواهند بود. همچنین، صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) ماه موضوع این ماده نسبت مدت زمان بیش یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ونیم درصد (5/2%) ماه موضوع این ماده نسبت مدت زمان بیش یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191: تمام یا قسمتی جرایم مقرر این قانون بنا درخواست مودی با توجه دلال ابرازی مبنی بر خارج اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

ماده 192 – کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که موجب مقررات این قانون بابت پرداخت مالیات مکلف تسلیم اظهارنامه است چنانچه نسبت تسلیم آن موعد اقدام نکند، مشمول جریمهای غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) درصد مالیات متعلق بزای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد.
حکم این ماده مورد درآمدهای کتمان شده اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی اطلاع عموم برساند.

ماده 193: نسبت مؤدیانی که موجب این قانون و مقررات مربوط آن مکلف نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک موارد خواهند بود.
تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دوره معافیت موجب عدم استفاده معافیت مقرر سال مربوط خواهد شد.

ماده 194: مؤدیانی که اظهارنامه آنها اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده، طرف مؤدی بیش پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بود تا سه سال بعد ابلاغ مالیات مشخصه قطعی هر گونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ترتیب عبارتست :
دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی تاریخ انحلال.

ماده 196: جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که مدیر یا مدیران تسویه وصول می گردد.

ماده 197: نسبت اشخاصی که شرح مقررات این قانون مکلف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع مؤدی میباشند، صورتی که تسلیم آنها موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق مورد حقوق عبارت خواهد بود دو درصد (2%) حقوق پرداختی و خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده دولت خواهند بود.

ماده 198: شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی طور جمعی یا فردی، نسبت پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی موجب مقررات این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسریا وصول یا ایصال آن میباشند و دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع مراجعه ضامنها شخص حقوقی نیست.

ماده 199: هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب مقررات این قانون مکلف کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است صورت تخلف انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده موعد مقرر و دو و نیم درصد (5/2%)مالیات ازای هر ماه نسبت مدت تأخیر سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، ین صورت جریمه دو نیم درصد (5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور مکلفین کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 200: هر مورد که موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی پرداخت مالیات و یا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و مورد تکرار مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 201: هر گاه مؤدی قصد فرار مالیات روی علم و عمد ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد ومدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه برجریمهها و مجازاتهای مقرر این قانون کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره – حذف شده است.

ماده 202: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری مراجع قانونی ذی ربط بیست درصد (20%) سرمایهی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ده درصد (10%) سرمایهی ثبت شده و یا دو میلیارد (2000000000) ریال و سایر اشخاص حقیقی یکصد میلیون (100000000) ریال بیشتر است کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.

حکم این ماده مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که موجب این قانون شخص حقوقی مکلف کسر و ایصال آن میباشد و مربوط دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف اجرای این ماده میباشند.
تبصره– صورتی که مؤدیان مالیاتی قصد فرار پرداخت مالیات اقدام نقل و انتقال اموال خود همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت ابطال اسناد مذکور طریق مراجع قضائی اقدام نماید.