مالیات در مقررات مختلفه فصل اول: معافیتها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

باب چهارم: مالیات مقررات مختلفه

فصل اول: معافیتها

ماده 132: درآمد ابرازی ناشی فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی که تاریخ اجرای این ماده طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که تاریخ مذکور طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت مدت پنج سال و مناطق کمتر توسعه یافته مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
الف - منظور مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود ترتیب مقرر این قانون و مواعد مشخص شده سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه دوره معافیت، هر سال نسبت سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط فهرست بیمه تأمين اجتماعی کارکنان محقق میشود. صورت کاهش نیروی کار حداقل افزایش مذکور سال بعد که مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردند.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور این ماده واقع شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مدت دو سال و صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، مدت سه سال افزایش مییابد.
ت - شرط برخورداری هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث - منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

۱- مناطق کمتر توسعه یافته:
مالیات سالهای بعد دوره محاسبه مالیات و با نرخ صفر مذکور صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

۲- سایر مناطق:
پنجاه درصد (50%) مالیات سالهای بعد دوره محاسبه مالیات مذکور صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخهای مقرر ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل این اصلاحیه تأسيس شدهاند، صورت سرمایه گذاری مجدد مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط منظور تأسيس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.

ج - استثنای زمین مذکور انتهای بند (ت)، مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً میزان تعیین شده مجوزهای قانونی صادر شده مراجع ذی صلاح، جاری نمیباشد.
چ - صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح - صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی میزان ده درصد (10%) مشوق این ماده نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه میشود.
خ - شرکتهای خارجی که با استفاده ظرفیتهای واحدهای تولیدی داخلی ایران نسبت تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند صورتی که حداقل بیست درصد (20%) محصولات تولیدی را صادر نمایند تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و صورت اتمام دوره مذکور، پنجاه درصد (50%) تخفیف نرخ مالیاتی نسبت درآمد ابرازی حاصل فروش محصولات تولیدی مدت مذکور این ماده برخوردار میباشند.
د - نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأييد وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور هر حال امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده موجب آیین نامهای است که حداکثر سه ماه پس تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان سه ماهه اول هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری تولید تهیه می-شود و تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأييد مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
ر - کلیه تأسيسات ايرانگردی و جهانگردی که قبل اجرای این ماده پروانه بهره برداری مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت درآمد حاصل اعزام گردشگر خارج کشور مجری نیست.
ز - صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز مراجع قانونی ذیربط که محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی جز درآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور این قانون و سایر قوانین مجری است.
س - معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری وزارتخانههای ذیربط که قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر پنج میلیارد (5000000000) ریال نباشد، حداکثر میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده حساب مالیات اشخاص مذکور، عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائى اين بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
تبصره 1 - کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور این ماده ابتدای سال 1395 اجراء میشود.
تبصره 2 - آیین نامه اجرائى موضوع اين ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 133: صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی، شرکت-های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها مالیات معاف است.
تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق آن قسمت سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس وصول و واریز آن حساب درآمد عمومی کشور، محل اعتبار ردیف خاصی که همین منظور قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده 134: درآمد حاصل تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد داری مجوز سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز وزارت ورزش و جوانان حاصل فعالیت های منحصراً ورزشی پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 135: حذف شده است.
ماده 136: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی طرف مؤسسات بیمه که موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل یک سال مالیاتی شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت فقدان امکانات لازم، معالجه خارج ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر خواهد شد. مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.
ماده 138: حذف شده است.

ماده 138 مکرر: اشخاصی که آورده نقدی برای تأمين مالى پروژه - طرح و سرمایه گردش بنگاههای تولیدی را قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 1 - استفاده کننده معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را بنگاه تولیدی خارج کند. صورت کاهش آورده نقدی، میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
تبصره 2 - تشخیص تحقق کارگیری آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه - طرح یا سرمایه گردش یا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 139: الف) موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی (ع)، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاه چراغ)، آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
ب) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرداخت مالیات معاف است.
ج) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اجتماعی روستائيان و عشاير و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها پرداخت مالیات معاف است.
د) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
ﻫ) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی پرداخت مالیات معاف است تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.
و) آن قسمت درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که مصرف عمران موقوفات برسد پرداخت مالیات معاف است.
ز) درآمد اشخاص محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات پزداخت مالیات معاف است.
ح) آن قسمت درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی مصرف اموری قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینههای مزبور تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند خدمت مدد جویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، پرداخت مالیات معاف است.
تبصره - مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیقی موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1386 صادر شده یا میشود اگر مهلت مقرر مربوط تسلیم اظهارنامه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری هر گونه معافیت مالیاتی مقرر این قانون یا سایر قوانین، منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود. همچنین مورد سالهای قبل ابلاغ این قانون، صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 سازمان امور مالیاتی ارائه شود، منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
ط) کمکها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که ثبت رسیدهاند، مشروط بر این که موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه های آها نظارت کند، پرداخت مالیات معاف است.
تبصره - کمکهای نقدی و غیر نقدی که هر سال مالی مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات سال مالی بعد منتقل میگردد.
ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه-ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز مراجع ذیربط باشند و وجوهی که موجب قانون و مقررات مربوط درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و حساب مجامع مزبور واریز میشود، پرداخت مالیات معاف است.
ک) موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط اقلیتهای دینی مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه رسمیت آنها تصویب وزارت کشور برسد، پرداخت مالیات معاف است.
ل) فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز مزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 1– وجوهی که فعالیتهای غیر انتفاعی منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و... چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4– مفاد این ماده مواردی که طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
تبصره 5- درآمدها و عایدی حاصل موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
ماده 140: حذف شده است.

ماده 141: صددرصد (100%) درآمد حاصل صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 1 - درآمد حاصل صادرات کالاهای مختلف که صورت عبوری (ترانزیت) ایران وارد می شوند و بدون تغییر ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
تبصره 2- مفاد این ماده پس اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازمالاجرا میشود.

ماده 142: درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143: معادل ده درصد (10%) مالیات بر درآمد حاصل فروش کالاهایی که بورسهای کالایی پذیرفته شده و فروش میرسد و ده درصد (10%) مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله بازار خارج بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، سال پذیرش تا سالی که فهرست شرکتهای پذیرفته شده این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود صورتی که پایان دوره مالی تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
تبصره 1- هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا سایر شرکتها مالیات مقطوعی میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می-شود. این بابت وجه دیگری عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل انتقال، مالیات متعلق را حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 2– درشرکتهای سهامی پذیرفته شده بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده 143 مکرر: هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم ایرانی و خارجی بورسها یا بازارهای خارج بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و این بابت وجه دیگری عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج بورس مکلفند مالیات یاد شده را هنگام هر انتقال لز انتقال دهنده وصول و حساب تعیین شده طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز تاریخ انتقال، رسید آن را همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل سرمایه گذاری اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384و درآمدهای حاصل نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل صدور و ابطال آنها پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف میباشد و بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره 3- صورتیکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده بورس یا بازار خارج بورس، سهام یا حق تقدم خود را بورسها یا بازرهای خارج بورس خارجی بفروشد، این بابت هیچ گونه مالیاتی ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمایه گذاری مجاز هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج مجوزهای صادره سوی سازمان نمیباشد.
تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بورس و فرابورس پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

ماده 144: جهیزیه منقول و مهریه اعم منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد طور کلی و نیز درآمد ناشی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق وزارتخانههای ذیصلاح میباشند، مدت ده سال تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر آیین نامهای که پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت مالیات معاف میباشند.

ماده 145: سود دریافتی هر عنوان موارد زیر پرداخت مالیات معاف است:
۱- سود متعلق سپردههای مربوط کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی حدود مقررات استخدامی مربوطه.
۲- سود یا جوایز متعلق حسابهای پس انداز وسپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.
۳- جوایز متعلق اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی بانکهای خارج ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت شرط معامله متقابل.
۵- سود و جوایز متعلق اوراق مشارکت.
تبصره – درمواردی که درقانون مالیاتهای مستقیم بانکها اشاره میشود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

ماده 146: کلیه معافیتهای مدت دار که موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت قوت خود باقی است.
تبصره – مالیات سود متعلق قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده 146 مکرر: معافیت های مذکور مواد (133)، (134)، (139) استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) عنوان مالیات نرخ صفر منظور میشود.
تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون موعد مقرر ترتیبی که سازمان امدر مالیاتی کشور اعلام مینماید جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج این قانون و سایر قوانین میباشد و صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر این قانون می شود. حکم این تبصره خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائى، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده نرخ صفر موضوع این ماده محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله بودجه سنواتی پیش بینی میشود حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و صورتی که اعتبارات مورد نیاز یک سال مالی بیشتر مبلغ مصوب قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی - خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.