اسم تجارتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 10)

باب چهاردهم - اسم تجارتی

ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر برای مواردی كه وزارت عدلی ثبت آن را الزامی كند.

ماده 577 - صاحب تجارتخانه كه شریك تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شریك باشد.

ماده 578 - اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری داخل آن محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینكه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یكی باشد.

ماده 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است.

ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

ماده 581 - مواردی كه ثبت اسم تجارتی الزامی شده موعد مقرر ثبت عمل نیاید اداره ثبت اقدام ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.

ماده 582 - وزارت عدلیه موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاكمات دعاوی مربوطه اسم تجارتی را معین‌خواهد كرد.