اشخاص حقوقی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.95 (تعداد رای 11)

‌فصل اول - اشخاص حقوقی

ماده 583 - كلیه شركتهای تجارتی مذكور این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ماده 584 - تشكیلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند تاریخ ثبت دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه معین‌خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند.

ماده 585 - شرایط ثبت مؤسسات و تشكیلات مذكور ماده فوق موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. ‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكیلات مطابق نظامنامه پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.

ماده 586 - مؤسسات و تشكیلاتی را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت كرد.

ماده 587 - مؤسسات و تشكیلات دولتی و بلدی محض ایجاد و بدون احتیاج ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

ماده 588 - شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی كه بالطبیعه فقط انسان‌ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالك.

ماده 589 - تصمیمات شخص حقوقی وسیله مقاماتی كه موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی آنجا است.

ماده 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها آن مملكت است.

ماده 592 - برای مورد معاملاتی كه سابقاً تجار یا شركتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یك امضاء كرده‌اند خواه بعضی از امضاكنندگان به‌عنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبكار می‌تواند به امضاكنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

ماده 593 - مورد ماده فوق مطال هر یك اشخاصی كه طلبكار حق رجوع آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت دیگران نیز هست.

ماده 594 - باستثنای شركتهای سهامی و شركتهای مختلط سهامی كلیه شركتهای ایرانی موجود كه امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شود كه خود را با مقررات یكی شركتهای مذكور این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت شركت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

ماده 595 - هر گاه مدت مذكور ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت كافی نباشد ممكن است تا شش ماه دیگر طرف محكمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینكه موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون آن قسمتی كه مربوط جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهد بود.

ماده 597 - شركت‌های مختلط سهامی موجود مكلف هستند كه ظرف 6 ماه تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌ تشكیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

ماده 598 - طلبكاران تاجر متوقفی كه قبل تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطال كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و حقی كه ‌موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.

ماده 599 - نسبت طلبكارانی كه امور ورشكستگی‌های سابق قبل تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطال نكرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ ورشكسته اعلانی منتشر كرده و یك ماه آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 این قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

ماده 600 - قوانین ذیل:

‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دودهم فروردین و دودهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 - قانون اجه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی ماده 44 قانون تجارت نسبت تشكیلات و اساسنامه شركت سهامی بانك‌ ملی و شركت سهامی بانك پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون تاریخ مزبور موقع اجرا گذاشته‌ می‌شود.