• خانه
  • قانون تجارت
  • اقدامات تأمینیه و تشخیص مطالبات طلبكارها و قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته

اقدامات تأمینیه و تشخیص مطالبات طلبكارها و قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 10)

مبحث چهارم - اقدامات تأمینیه

ماده 461 - مدیر تصفیه مكلف است روز شروع مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت مدیونین او عمل‌آورد.

مبحث پنجم - تشخیص مطالبات طلبكارها

ماده 462 - پس صدور حكم ورشكستگی طلبكارها مكلفند - مدتی كه موجب اخطار مدیر تصفیه حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید دفتردار محكمه تسلیم كرده قبض دریافت‌دارند.

ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبكارها ظرف سه روز تاریخ انقضای مهلت مذكور ماده قبل شروع شده و بدون وقفه محل و روز و‌ساعتی كه طرف عضو ناظر معین می‌گردد - ترتیبی كه نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب می‌شود.

ماده 464 - هر طلبكاری كه طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند حین تشخیص مطالبات سایر طلبكارها حضور‌ هم رسانیده و نسبت طلبهایی كه سابقاً تشخیص شده یا فعلاً تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشكسته هم‌خواهد داشت.

ماده 465 - محل اقامت طلبكارها و وكلای آنها صورت‌مجلس تشخیص مطالبات معین و علاوه توصیف مختصری سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید صورت‌مجلس قید و این نكته مسلم شود كه طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.

ماده 466 - عضو ناظر می‌تواند نظر خود امر ابراز دفاتر طلبكارها دهد یا محكمه محل تقاضا نماید صورتی دفاتر طلبكارها استخراج كرده‌و نزد او بفرستد.

ماده 467 - اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌كند:

"‌جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد تاریخ........."

‌هر طلبكار باید ظرف مدت و ترتیبی كه موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را كه اظهار كرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع است.

ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را محكمه رجوع و محكمه باید فوراً روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محكمه می‌تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقیق امر عمل آید و اشخاصی را كه می‌توانند راجع این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا آنها كسب اطلاع كند.

ماده 469 - موقعی كه اختلاف راجع تشخیص طلبی محكمه رجوع شده و قضیه طوری باشد كه محكمه نتواند ظرف پانزده روز حكم‌صادر كند باید بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هیأت طلبكارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی تأخیر افتد و یا اینكه منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.

ماده 470 - محكمه می‌تواند صورت تصمیم انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی كه محكمه قرار مزبور معین‌می‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده مذاكرات هیأت طلبكارها برای مبلغ مذكور شركت نماید.

ماده 471 - صورتی كه طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محكمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم عدم تأخیر‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نماید و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمی‌تواند ‌هیچ وجه عملیات راجعه ورشكستگی شركت كند.

ماده 472 - پس انقضای مهلت‌های معین مواد 462 و 467 ترتیب قرارداد ارفاقی و سایر عملیات راجعه ورشكستگی مداومت‌می‌شود.

ماده 473 - طلبكارهایی كه مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت عملیات و تشخیصات و تصمیماتی كه راجع ‌تقسیم وجوه قبل آمدن آنها عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی تقسیماتی كه ممكن است عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند‌بدون اینكه حق داشته باشند حصه را كه تقسیمات سابق آنها تعلق می‌گرفت اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت اموال متصرفی تاجر ورشكسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر آن نمی‌كنند باید آن را حین تصفیه عمل‌ورشكستگی ثابت نموده و موقع اجرا گذارند.

ماده 475 - حكم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینكه بر ضرر طلبكارها نباشد.

فصل هفتم - قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته

‌مبحث اول - دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آنها

ماده 476 - عضو ناظر ظرف هشت روز تاریخ موعدی كه موجب نظامنامه مذكور ماده 467 معین شده توسط دفتردار محكمه كلیه‌طلبكارهایی را كه طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید - موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبكارها رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه جراید باید تصریح شود.

ماده 477 - مجمع عمومی مزبور محل و روز و ساعتی كه طرف عضو ناظر معین شده است تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -‌طلبكارهایی كه طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبكارهایی كه طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وكیل ثابت‌الوكاله آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشكسته نیز این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وكیل نماید كه عذر موجه داشته‌و صحت آن تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده 478 - مدیر تصفیه مجمع طلبكارها راپورتی وضعیت ورشكستگی و اقداماتی كه عمل آمده و عملیاتی كه با استحضار تاجر ورشكسته‌شده است می‌دهد راپورت مزبور امضاء مدیر تصفیه رسیده عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید كلیه مذاكرات و تصمیمات مجمع‌طلبكارها صورت مجلسی ترتیب دهد.

مبحث دوم - قرارداد ارفاقی

فقره اول - ترتیب قرارداد ارفاقی

ماده 479 - قرارداد ارفاقی تاجر ورشكسته و طلبكارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس اجرای مراسمی كه فوق مقرر شده است.

ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود كه لااقل نصف علاوه یك نفر طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع كلیه مطالباتی كه مطابق‌مبحث پنجم فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده 481 - هر گاه مجلس قرارداد ارفاقی اكثریت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولی حیث مبلغ دارای سه ربع مطالبات نباشند یا آنكه دارای‌سه ربع مطالبات باشند ولی اكثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یك هفته بعد داده می‌شود.

ماده 482 - طلبكارهایی كه مجلس اول خود یا وكیل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند مجلس‌ثانی حاضر شوند مگر آنكه بخواهند تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها اعتبار خود باقی است - اگر جلسه‌ثانی اكثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تكمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده 483 - اگر تاجر عنوان ورشكسته تقلب محكم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - موقعی كه تاجر عنوان ورشكسته تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را امر‌مشارالیه زمان حصول نتیجه رسیدگی تقلب موكول خواهند كرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موكول زمان بعد نمایند‌باید طلبكارهای حاضر حیث عده و حیث مبلغ اكثریت معین ماده 480 را حائز باشند چنانچه انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی ‌تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی كه موجب مواد قبل مقرر است این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده 484 - اگر تاجر عنوان ورشكستگی تقصیر محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممكن است لیكن صورتی كه تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلبكارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم قرارداد را تأخیر بیندازند.

ماده 485 - كلیه طلبكارها كه حق شركت انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع قرارداد اعتراض كنند - اعتراض باید موجه بوده و ‌ظرف یك هفته تاریخ قرارداد مدیر تصفیه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ‌مدیر تصفیه و تاجر ورشكسته اولین جلسه محكمه كه عمل ورشكستگی رسیدگی می‌كنند احضار می‌شوند.

ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید تصدیق محكمه برسد و هر یك طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را محكمه تقاضا نماید.
‌محكمه نمی‌تواند قبل انقضای مدت یك هفته مذكور ماده قبل تصمیمی راجع تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه ظرف این مدت طرف‌طلبكارهایی كه حق اعتراض دارند اعتراضاتی عمل آمده باشد محكمه باید موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حكم واحد صادر كند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.

ماده 487 - قبل آن كه محكمه باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی كه متضمن كیفیت ورشكستگی و امكان قبول قرارداد‌باشد محكمه تقدیم نماید.

ماده 488 - صورت عدم رعایت قواعد مقرره محكمه تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.