باب سیزدهم - اعاده اعتبار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 10)

باب سیزدهم - اعاده اعتبار

ماده 561 - هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه بآن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

ماده 562 - طلبكارها نمی‌توانند جهت تأخیری كه اداء طلب آنها شده است برای بیشتر پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و بهر‌حال متفرعاتی كه مطالبه می‌شود سال نباید بیش صدی هفت طلب باشد.

ماده 563 - برای آنكه شریك ضامن یك شریك ورشكسته كه حكم ورشكستگی او نیز صا شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند باید ثابت‌نماید كه ترتیب فوق تمام دیون شركت را پرداخته است ولو اینكه نسبت شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

ماده 564 - صورتی كه یك یا چند نفر طلبكارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینكه یافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشكسته باید وجوهی را‌كه آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم صندوق عدلیه بسپارد و همین كه تاجر معلوم كرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.

ماده 565 - تجار ورشكسته برای دو مورد ذیل بعداز اثبات صحت عمل مدت پنج سال تاریخ اعلان ورشكستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:

  1. تاجر ورشكسته كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را كه موجب قرارداد عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب مورد‌شریك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
  2. تاجر ورشكسته كه كلیه طلبكاران ذمه او را بری كرده یا اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار باید انضمام اسناد مثبته آن مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود كه اعلان ورشكستگی آن حوزه واقع‌شده است.

ماده 567 - سواد این عرضحال مدت یك ماه اتاق جلسه محكمه ابتدایی و همچنین اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود ‌علاوه دفتردار محكمه باید مفاد عرضحال مزبور را كلیه طلبكارهایی كه مطالبات آنها حین تصفیه عمل تاجر ورشكسته یا بعد آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً یافت نكرده‌اند وسیله مكتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده 568 - هر طلبكاری كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً یافت نكرده می‌تواند مدت یك ماه تاریخ اعلام مذكور ‌ماده قبل عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.

ماده 569 - اعتراض وسیله اظهارنامه كه ضمیمه اسناد مثبته دفتر محكمه بدایت داده می‌شود عمل می‌آید - طلبكار معترض می‌تواند ‌موجب عرض حال حین رسیدگی دعوی اعتبار طور شخص ثالث ورود كند.

ماده 570 - پس انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی كه توسط مدعی‌العموم عمل آمده است انضمام عرایض اعتراض رییس محكمه داده‌می‌شود رییس مزبور صورت لزوم مدعی و معترضین را جلسه خصوصی محكمه احضار می‌كند.

ماده 571 - مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجیده صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار می‌دهد و مورد ماده565 محكمه اوضاع و احوال را سنجیده طوری كه مقتضی عدل و انصاف بداند حكم می‌دهد و هر دو صورت حكم باید جلسه علنی صا‌گردد.

ماده 572 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبكارهای معترض می‌توانند ظرف ده روز تاریخ اعلام حكم وسیله مكتوب‌سفارشی حكمی كه خصوص اعاده اعتبار صا شده استیناف بخواهند - محكمه استیناف پس رسیدگی بر حسب مقررات ماده 571 حكم‌صا می‌كند.

ماده 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممكن نیست مگر پس انقضای شش ماه.

ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حكمی كه صا می‌گردد دفتر مخصوصی كه محكمه بدایت محل اقامت تاجر برای این كار مقرر است‌ثبت خواهد شد.اگر محل اقامت تاجر حوزه محكمه كه حكم می‌دهد نباشد ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشكستگان كه دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز حكم مزبور اشاره می‌شود.

ماده 575 - ورشكستگان تقبل و همچنین اشخاصی كه برای سرقت یا كلاهبرداری یا خیانت امانت محكوم شده‌اند مادامی كه جن جزایی‌اعاده حیثیت نكرده‌اند نمی‌توانند جن تجارتی اعاده اعتبار كنند.