تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث و حقوق دارنده برات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 11)

مبحث هشتم - تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث

ماده 270 - هر شخص ثالثی می‌تواند ازطرف برات‌دهنده یا یكی ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را كارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید داخل اعتراضنامه یا ذیل آن قید شود.

ماده 271 - شخص ثالثی كه وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه طرف یكی ‌ظهرنویسها عمل آید ظهرنویسهای بعد او بری‌الذمه‌اند

ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یك جانب یكی مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن كس پذیرفته است كه تأدیه وجه‌ طرف او عده زیادتری مسئولین را بری‌الذمه می‌كند - اگر خود محال‌علیه پس اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح‌دارد.

‌مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات

ماده 274 - نسبت برواتی كه وجه آن باید ایران رؤیت یا وعده رؤیت تأدیه شود اعم اینكه برات ایران صادر شده باشد یا ‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت یا قبولی آن را ظرف یك سال تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع ظهرنویسها و همچنین ‌برات‌دهنده كه وجه برات را محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 275 - اگر برات اعم اینكه ایران صادر شده باشد یا خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا كمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع ظهرنویسها و برات‌دهنده كه وجه برات را محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین كرده باشد دارنده برات باید مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند مقررات مربوطه بروات استفاده كند.

ماده 277 - هر گاه دارنده برات رؤیت یا وعده كه یكی شهرهای ایران صادر و باید ممالك خارجه تأدیه شود مواعد مقرر مواد‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند.

ماده 280 - امتناع تأدیه وجه برات باید ظرف ده روز تاریخ وعده وسیله نوشته كه اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن عمل خواهد آمد.

ماده 282 - نه فوت محال‌علیه نه ورشكستگی او نه اعتراض نكولی دارنده برات را اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد كرد.

ماده 283 - صورتی كه قبول‌كننده برات قبل وعده ورشكست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

ماده 284 - دارنده براتی كه علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید ظرف ده روز تاریخ اعتراض عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه كسی كه برات را او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده 285 - هر یك ظهرنویسها نیز باید ظرف ده روز تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را همان وسیله ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 - اگر دارنده براتی كه بایستی ایران تأدیه شود و علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد حقی كه ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده كند باید ظرف سه ماه تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج محلی باشد كه وجه برات باید آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یك روز اضافه خواهد‌شد.

ماده 287 - مورد برواتی كه باید خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران ظرف شش ماه تاریخ‌اعتراض باید عمل آید.

ماده 288 - هر یك ظهرنویسها بخواهد حقی كه ماده 249 او داده شده استفاده نماید باید مواعدی كه موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی كند و نسبت او موعد فردای ابلاغ احضاریه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینكه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده 289 - پس انقضاء مواعد مقرره مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یك ظهرنویسها بر ید سابق خود ‌محكمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده 290 - پس انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینكه برات‌دهنده ثابت‌نماید سر وعده وجه برات را محال‌علیه رسانیده و این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه محال‌علیه خواهد داشت.

ماده 291 - اگر پس انقضاء موعدی كه برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یك ظهرنویسها ‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را كه برای تأدیه برات محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر علیه دریافت‌كننده وجه اقامه دعوی نماید.

ماده 292 - پس اقامه دعوی محكمه مكلف است مجرد تقاضای دارنده براتی كه علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را ‌اموال مدعی‌علیه عنوان تأمین توقیف نماید.