طرق شكایت برای احكام صادره راجع ورشكستگی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 11)

‌فصل یازدهم - طرق شكایت برای احكام صادره راجع ورشكستگی

ماده 536 - حكم اعلان ورشكستگی و همچنین حكمی كه موجب آن تاریخ توقف تاجر زمانی قبل اعلان ورشكستگی تشخیص شود قابل‌ اعتراض است.

ماده 537 - اعتراض باید از طرف تاجر ورشكسته ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع كه ایران مقیمند ظرف یك ماه و آنهایی‌كه خارجه اقامت دارند ظرف دو ماه عمل آید ابتدای مدتهای مزبور تاریخی است كه احكام مذكوره اعلان می‌شود.

ماده 538 - پس انقضای مهلتی كه برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبكارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی طرف طلبكارها راجع ‌تعیین تاریخ توقف غیر آن تاریخی كه موجب حكم ورشكستگی یا حكم دیگری كه این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین كه مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت طلبكارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

ماده 539 - مهلت استیناف حكم ورشكستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - این مدت برای كسانی كه محل اقامت آنها تا مقر محكمه بیشتر ‌شش فرسخ فاصله دارد قرار هر شش فرسخ یك روز اضافه می‌شود.

ماده 540 - قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

  1. قرارهای راجعه تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
  2. قرارهای راجعه تقاضای اعانه جهت تاجر ورشكسته یا خانواده او.
  3. قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره كه متعلق ورشكسته است.
  4. قرارهایی كه قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
  5. قرارهای صادره خصوص شكایت اوامری كه عضو ناظر حدود صلاحیت خود صادر كرده است.