قوانین خارجی و فته طلب و چک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 10)

‌مبحث دوازدهم - قوانین خارجی

ماده 305 - مورد برواتی كه خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملكت صدور است. ‌هر قسمت سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز كه خارجه وجود آمده تابع قوانین مملكتی است كه‌تعهد آنجا وجود پیدا كرده است. ‌معذالك اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد كسانی كه ایران تعهداتی كرده‌اند حق‌استناد این ندارند كه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

ماده 306 - اعتراض و بطور كلی هر اقدامی كه برای حفظ حقوق ناشیه برات و استفاده آن خارجه باید عمل آید تابع قوانین مملكتی‌خواهد بود كه آن اقدام باید آنجا بشود.

فصل دوم - فته‌طلب

ماده 307 - فته‌طلب سندی است كه موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی موعد معین یا عندالمطالبه وجه حامل یا شخص معین و یا ‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.

ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

  1. مبلغی كه باید تأدیه شود با تمام حروف
  2. گیرنده وجه
  3. تاریخ پرداخت

ماده 309 - تمام مقررات راجع بروات تجارتی (‌ مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

فصل سوم - چك

‌مقررات مرتبط: قانون صدور چک - آراء و نظرات مرتبط - تعیین صلاحیت محاکم رسیدگی دعاوی چک - صدور قرار تامین خواسته نسبت وجه چک نیاز خسارت احتمالی ندارد

ماده 310 - چك نوشته‌ای است كه موجب آن صادركننده وجوهی را كه نزد محال‌علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا دیگری واگذار می‌نماید.

ماده 311 - چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و امضای صادركننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده 312 - چك ممكن است وجه حامل یا شخص معین یا حواله‌كرد باشد - ممكن است صرف امضاء ظهر دیگری منتقل شود.

ماده 313 - وجه چك باید محض ارائه كارسازی شود.

ماده 314 - صدور چك ولو اینكه محلی محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیكن مقررات این قانون ضمانت صادركننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع بروات شامل چك نیز خواهد بود.

ماده 315 - اگر چك همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید ظرف پانزده روز تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر یك نقطه نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز تاریخ صدور چك مطالبه شود. ‌اگر دارنده چك ظرف مواعد مذكوره این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چك سببی كه مربوط محال‌علیه است بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز محكمه مسموع نیست.

ماده 316 - كسی كه وجه چك را دریافت می‌كند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چك وجه حامل باشد.

ماده 317 - مقررات راجعه چكهایی كه ایران صادر شده است مورد چكهایی كه خارجه صادر شده و باید ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیكن مهلتی كه ظرف آن دارنده چك می‌تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه تاریخ صدور است.