مبحث پنجم - شركت مختلط سهامی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 5)

ماده 162 - شركت مختلط سهامی شركتی است كه تحت اسم مخصوصی بین عده شركاء سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل‌می‌شود. ‌شركاء سهامی كسانی هستند كه سرمایه آنها صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است كه ‌شركت دارند.

‌شریك ضامن كسی است كه سرمایه او صورت سهام نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود ‌صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آنها مقابل طلبكاران و روابط آنها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود. ماده 163 - اسم شركت باید عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم یكی از شركاء ضامن قید شود.

ماده 164 - مدیریت شركت مختلف سهامی مخصوص شریك یا شركاء ضامن است.

ماده 165 - هر یك از شركتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شركاء‌بلافاصله بعد از تشكیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی امور شركت معین می‌كند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر اساسنامه شركت تجدید‌می‌شود هر صورت اولین هیأت نظار برای یك سال انتخاب خواهد شد.

ماده 166 - اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق كرده و اطمینان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌و 50 این قانون رعایت شده است.

ماده 167 - اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

ماده 168 - اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق آورده همه‌ساله راپورتی مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه ‌تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌كنند.

ماده 169 - هیأت نظار می‌تواند شركاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت‌را منحل كند.

ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) مركز اصلی شركت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار اطلاع حاضر كند.

ماده 171 - ورشكستگی هیچ یك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر مورد ماده 138.

ماده 172 - حكم مواد 124 و 134 مورد شركت مختلط سهامی و شركاء ضامن آن جاری است.

ماده 173 - هر گاه شركت مختلط سهامی ورشكست شود شركاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را كه بر عهده‌آنها باقی است وصول می‌كند.

ماده 174 - اگر شركت طریقی غیر از ورشكستگی منحل شد هر یك از طلبكاران شركت می‌تواند هر یك از شركاء سهامی كه از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شركت است رجوع كرده حدود بدهی آن شریك طلب خود را مطالبه نماید مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع هیچ یك از شركاء سهامی ندارند.

ماده 175 - اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارایی آن تأدیه نشده طلبكاران شخصی شركاء ضامن حقی دارایی شركت‌ندارند.

ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شركتهای مختلط سهامی است.

ماده 177 - هر شركت مختلط سهامی كه برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشكیل شود باطل است لیكن شركاء نمی‌توانند مقابل اشخاص‌خارج این بطلان استناد نمایند.

ماده 178 - هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون شركتهای مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون مورد شركت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 181 - شركت مختلط موارد ذیل منحل می‌شود:

  • الف) مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
  • ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی صورتی كه اساسنامه این حق برای مجمع مذكور تصریح شده باشد.
  • ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شركاء ضامن.
  • ‌د) صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء ضامن مشروط بر اینكه انحلال شركت این مورد اساسنامه تصریح شده باشد.
  • ‌ مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاری است.

ماده 182 - هر گاه اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شركاء ضامن راجع انحلال موافقت‌حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حكم انحلال خواهد داد. همین حكم موردی نیز جاری است كه یكی از شركاء ضامن‌ دلائلی انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجه ببیند.