نمونه اساسنامه موسسه غیر تجاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.53 (تعداد رای 20)

ماده 1 : نام موسسه: .............................

ماده 2 : موضوع موسسه: ………………………

ماده 3 :  مرکز اصلي موسسه: ……………….   به کدپستی: ...........................

ماده 4 : سرمايه موسسه ………………………………………. ريال سرمايه نقدي و صفر ريال سرمايه غيرنقدي

ماده 5 : مدت موسسه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6 : تابعيت موسسه : تابعيت ايراني است.

ماده 7 : هيچيك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را بغير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه موسسه كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي

ماده 8: مجمع عمومي عادي موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضاي سال مالي موسسه تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك از اعضاء هيئت مديره يا شركاء بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 9: دعوت هر يك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره، مديرعامل يا شركاء بوسيله دعوت نامه كتبي يا درج آگهي در يكي از جرايد كثير الانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشكيل مجمع حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

ماده 10: در صورتي كه كليه شركاء در هريك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 11: وظايف مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد :

الف- استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه موسسه و تصويب آن

ب- تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيئت مديره

ج- تعيين خط مشي آينده موسسه و تصويب آن

د- انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس

ماده 12: وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

الف- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه

ب- افزايش يا تقليل سرمايه موسسه

ج- ورود شريك يا شركاء جديد موسسه

ماده13: تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: هيئت مديره موسسه مركب از ………………………… نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا خارج انتخاب مي شوند.

ماده 15: هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مدير عامل و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد.

ماده 16:مدير عامل نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و مي تواند در كليه امور مداخله نمايد مخصوصاً در موارد زير :

امور اداري موسسه از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارائي موسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تهيه آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداري ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران، عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و بطور كلي وسائل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب موسسه مشاركت با ساير موسسات و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، استقراض يا رهن يا بدون رهن و تحصيا اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص و موسسات و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانكها، دريافت وجه از حسابهاي موسسه چه مدعي باشد و چه مدعي عليه، در تمام مراحل با تمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائي و استيناف و ديوان كشور، انتخاب وكيل و وكيل در تكويل، دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش: اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را كه هيئت مديره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي باشد.

ماده 17: جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 18: دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هيئت مديره تعيين مي كند.

ماده 19: هريك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود در بهر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.

ماده 20: سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس موسسه است.

ماده 21: تقسيم سود- از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزينه اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاك، ماليات، ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

ماده 22: فوت يا محجوريت هر يك از شركاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شريك متوفي و يا ولي محجور مي توانند به مشاركت خود ادامه دهند. درغير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده 23: انحلال، موسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتي كه مجمع شركاء راي بانحلال موسسه دهد يك نفر از بين شركاء و يا خارج موسسه به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24: اختلافات حاصله بين شركاء موسسه از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده 25: در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26: اين اساسنامه در 26 ماده تنظيم و  در جلسه مورخ …………………………………به امضاء كليه موسسين رسيد و تمام صفحات امضاء شد.

نمونه اساسنامه موسسه غیر تجارینمونه اساسنامه موسسه غیر تجاری